Warning: Error while sending QUERY packet. PID=6261 in /strona/wp-includes/wp-db.php on line 1924
Polityka prywatności – Forum Development

1
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Forum Development Polska sp. z o.o.
Administratorem danych osobowych jest Forum Development Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
al. Jana Pawła II 61 lok 303, (zwana dalej „Administratorem”).Administrator dba o bezpieczeństwo przetwarzania danych
osobowych. Administrator przetwarza wyłącznie takie dane, które są dopuszczalne przez prawo oraz w zakresie niezbędnym dla
osiągnięcia celu ich przetwarzania. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych. Nasze serwisy internetowe mogą przetwarzać dane, które nie zawierają danych
kontaktowych użytkownika, ale mogą być wykorzystane do identyfikacji określonego urządzenia, za pomocą którego uzyskuje
on dostęp serwisu. W połączeniu z innymi danymi, pozyskiwane przez nas dane mogłyby jednak zostać wykorzystane w celu
identyfikacji użytkownika. W taki sposób możemy pozyskiwać np.: dane demograficzne, adresy IP oraz identyfikatory
internetowe, jak również dane uzyskiwane z plików cookies. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystujemy w celu umożliwienia
identyfikacji sesji użytkownika, dostosowania wyświetlanych treści oraz w celach statystycznych.
Ponadto, w zależności od charakteru relacji, możemy gromadzić różne kategorie danych osobowych podawanych bezpośrednio
przez użytkowników. Zakres danych jest uzależniony od charakteru relacji i może obejmować takie dane jak: Imię i nazwisko,
dane adresowe i kontaktowe, dane potwierdzające przynależność do określonej grupy zawodowej. Możemy przetwarzać dane
osobowych użytkowników w następujących celach:
• Autoryzacji oraz przyznania dostępu do naszych zasobów,
• Umożliwienia rejestracji na organizowane przez nas wydarzenia,
• Zamawianie usług (np. newsletter),
• Administrowania naszymi serwisami,
• Zapewnienia zgodności z prawem oraz bezpieczeństwa funkcjonowania naszych serwisów,
• Prowadzenia analiz statystycznych.
W pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne dla realizacji działań na żądanie użytkownika (np. rejestracja do
usług lub wydarzeń).
Podstawy prawne przetwarzania danych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:
• Udzielona przez użytkownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): W pewnych sytuacjach możemy poprosić o udzielenie
zgody na wykorzystanie danych osobowych. Cel wykorzystania danych zawsze jest podawany w treści zgody. Udzielona
zgoda może być wycofana w każdym czasie, za pośrednictwem specjalnie przygotowanych ku temu funkcjonalności
naszych serwisów lub poprzez kontakt w sposób opisany poniżej. Należy pamiętać, że wycofanie zgody pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Konieczność przetwarzania dla realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub dla wykonania umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO): W pewnych okolicznościach możemy mieć obowiązek przetwarzania danych osobowych
użytkownika w celu zachowania zgodności przepisami prawa lub wypełnienia naszych zobowiązań wynikających
z umowy, której stroną jest dany użytkownik.
• Realizacja naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f RODO): Takimi uzasadnionymi interesami są: prowadzenie
komunikacji z użytkownikami, zapewnienie bezpieczeństwa naszych serwisów oraz prowadzenie analiz statystycznych
i archiwizacja danych dla spełnienia wymagania rozliczalności.
Okres przechowywania danych. Administrator będzie przechowywał pozyskane dane osobowe przez okres wynikający z relacji
z użytkownikiem, przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz, po ustaniu celu
przetwarzania, w określonym w przepisach i niezbędnym dla do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń okresie lub, jeśli
obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa.
Ujawnianie danych. Administrator co do zasady nie udostępnia danych użytkowników innym podmiotom, chyba że obowiązek
takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla
2
realizacji i odbywa się na żądanie użytkownika (np. w przypadku rejestracji na wydarzenia organizowane przez zewnętrznych
dostawców).
Dostęp do danych użytkownika mogą posiadać podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (podwykonawcy i dostawcy),
w tym zapewniający wsparcie techniczne funkcjonowania naszych serwisów.
Przekazanie danych do państw trzecich. Niektórzy odbiorcy danych mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). W każdym przypadku przekazanie takie
odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym
w szczególności na podstawie umowy z odbiorcą danych z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych
przez Komisję Europejską.
Zautomatyzowane przetwarzanie danych. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
(w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie
wpływać na sytuację użytkowników. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie
danych użytkownika celem dostosowania zachowania serwisów do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania z którego
użytkownik korzysta jak również do preferencji użytkownika.
Prawa użytkowników. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Forum Development Polska sp. z o.o., użytkownicy
posiadają szereg uprawnień. Zapewniamy respektowanie wszystkich praw użytkowników wynikających z RODO i innych
przepisów prawa:
1. Prawo dostępu do danych osobowych – Każdy użytkownik może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane
osobowe przetwarzamy, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.
2. Prawo sprostowania danych osobowych – Użytkownik może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe,
lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.
3. Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik może domagać się usunięcia
wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła
jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Ważne! Użytkownik nie będzie
mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających
z przepisów prawa oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Prawo sprzeciwu – Użytkownik może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych
z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane użytkownika są przetwarzane do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku
Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy
do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub (2) podstawy do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może domagać się „zablokowania” danych
(tj. zatrzymania operacji przetwarzania danych poza ich przechowywaniem) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie
niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne
użytkownikowi np. do ochrony jego praw.
6. Prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik może domagać się otrzymania danych, które dostarczył,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może
żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to
technicznie możliwe.
Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo
do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu realizacji swoich praw zapraszamy do kontaktu pod adresem dane.osobowe@fordev.pl., kontakt bezpośrednio
z Administratorem.
Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych
osobowych przez Forum Development Polska sp. z o.o. lub przysługujących Ci praw uprzejmie prosimy o kontakt według
podanych poniżej danych kontaktowych:
Forum Development Polska sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 61 lok 303
01-031 Warszawa
telefon: 22 354 64 71
e-mail: dane.osobowe@fordev.pl